Kamus Swift

Kamus Swift

Kamus Swift ialah Koleksi yang menyimpan elemen dalam bentuk pasangan Nilai-Kekunci.

Dalam Swift, kita perlu menentukan jenis data pasangan Kunci dan Nilai semasa mencipta kamus.

Kedua-dua jenis data pasangan Nilai-Kekunci boleh sama atau berbeza.Mencipta Kamus Kosong

Terdapat dua cara untuk mencipta kamus. Mari lihat mereka satu persatu.Cara pertama ialah dengan menentukan Nilai-Kekunci di dalam kurungan segi empat sama: [] .Sintaks:

kamus_swift : [ key_datatype : nilai_jenis data ] = [ : ]

Cara kedua ialah mencipta kamus menggunakan Kamus<> dengan menyatakan jenis data di dalamnya.

Sintaks:kamus_swift : Kamus < key_datatype , nilai_jenis data >= [ : ]

Di sini, swift_dictionary ialah nama kamus dan key_datatype mewakili jenis data utama dan value_datatype mewakili jenis data nilai.

Contoh

Di sini, kami akan mencipta kamus kosong dengan jenis data yang berbeza dan memaparkannya dalam dua cara.

//mengisytiharkan kamus kosong dengan jenis Integer

biarkan swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ : ]

cetak ( 'Kamus kosong dengan kedua-dua Kunci dan Nilai sebagai jenis Integer- \(swift_dictionary1)' )

//mengisytiharkan kamus kosong dengan jenis Integer

biarkan swift_kamus2 : Kamus < Int , Int > = [ : ]

cetak ( 'Kamus kosong dengan kedua-dua Kunci dan Nilai sebagai jenis Integer- \(swift_dictionary2)' )

//mengisytiharkan kamus kosong dengan Kunci sebagai jenis Integer dan nilai sebagai jenis String

biarkan swift_kamus3 : Kamus < Int , Tali > = [ : ]

cetak ( 'Kamus kosong dengan Kunci sebagai Jenis Integer dan Nilai sebagai Jenis Rentetan- \(swift_dictionary3)' )

//mengisytiharkan kamus kosong dengan Kunci sebagai jenis Integer dan nilai sebagai jenis String

biarkan swift_kamus4 : [ Int : Tali ] = [ : ]

cetak ( 'Kamus kosong dengan Kunci sebagai Jenis Integer dan Nilai sebagai Jenis Rentetan- \(swift_dictionary4)' )

Pengeluaran:

Baris 2-9:

Kami mengisytiharkan kamus kosong dalam dua cara supaya kedua-dua jenis Kunci dan Nilai ialah Integer dan memaparkannya.

Baris 12-19:

Kami mengisytiharkan kamus kosong dalam dua cara: Kunci ialah jenis Integer, dan Nilai ialah jenis String. Akhirnya, kami memaparkannya.

Mencipta Kamus

Setakat ini, kami telah membincangkan cara membuat kamus kosong. Mari lihat cara membuat kamus dengan nilai.

Kami juga boleh mengisytiharkan kamus tanpa menyatakan jenis data Nilai-Kekunci. Mari lihat beberapa contoh untuk memahaminya dengan lebih baik.

Contoh 1

Kami akan mencipta kamus dengan kedua-dua Kunci dan Nilai sebagai Jenis Integer dan menambah lima nilai padanya.

//cipta kamus pantas dengan beberapa nilai

biarkan swift_dictionary1 : [ Int : Int ] = [ 1 : 100 , dua : 400 , 3 : 600 , 4 : 800 , 5 : 1000 ]

cetak ( 'Kamus Swift- \(kamus_swift1)' )

Pengeluaran:

Kamus Swift ialah Koleksi Tidak Tertib. Jadi, Nilai mungkin atau mungkin tidak dipesan.

Contoh 2

Kami akan mencipta Kamus dengan Kunci sebagai Jenis Integer dan Nilai sebagai jenis Rentetan.

//cipta kamus pantas dengan beberapa nilai dengan menentukan jenis data

biarkan swift_dictionary1 : [ Int : Tali ] = [ 1 : 'swift1' , dua : 'swift2' , 3 : 'swift3' , 4 : 'swift4' , 5 : 'swift5' ]

cetak ( 'Kamus Swift- \(kamus_swift1)' )

//buat kamus pantas dengan beberapa nilai tanpa menyatakan jenis data.

biarkan swift_kamus2 = [ 1 : 'swift1' , dua : 'swift2' , 3 : 'swift3' , 4 : 'swift4' , 5 : 'swift5' ]

cetak ( 'Kamus Swift- \(kamus_swift2)' )

Pengeluaran:

Kamus Swift ialah Koleksi Tidak Tertib. Jadi, Nilai mungkin atau mungkin tidak dipesan.

Di sini, kami tidak menyatakan jenis Nilai Kunci dalam kamus kedua.

Anda boleh membuat kamus daripada dua tatasusunan Swift.

Sintaks:

Kamus(uniqueKeysWithValues:zip(swift_array1,swift_array2))

di mana,

  1. swift_array1 ialah tatasusunan pertama dengan Kekunci
  2. swift_array2 ialah tatasusunan kedua dengan Nilai

Contoh 3

Di sini, kami akan mencipta dua tatasusunan Swift dengan lima nilai dan Kamus Swift daripadanya.

//buat tatasusunan pantas dengan beberapa kekunci

biarkan swift_array1 = [ 1 , dua , 3 , 4 , 5 ]

//buat tatasusunan pantas dengan beberapa nilai

biarkan swift_array2 = [ 'swift1' , 'swift2' , 'swift3' , 'swift4' , 'swift5' ]

//buat swift_dictionary daripada dua tatasusunan pantas di atas

biarkan swift_dictionary = Kamus ( uniqueKeysWithValues : zip ( swift_array1 , swift_array2 ) )

cetak ( kamus_swift )

Pengeluaran:

Penjelasan

Kami mencipta dua tatasusunan Swift supaya tatasusunan pertama memegang jenis Integer, dan tatasusunan kedua memegang jenis String.

Selepas itu, kami mencipta kamus daripada dua tatasusunan.

Kesimpulan

Dalam tutorial Swift ini, kami membincangkan Kamus Swift, dan anda boleh membuat Kamus dalam tiga cara. Cara pertama ialah dengan menentukan jenis Nilai Kunci di dalamnya [] , cara kedua ialah menggunakan Kamus<>, dan cara ketiga ialah menggunakan dua tatasusunan Swift. Kedua-dua jenis data pasangan Nilai Kunci boleh sama atau berbeza. Kami melihat cara mencipta kamus Kosong. Panduan ini akan mengajar anda cara membuat kamus dalam beberapa cara dengan melaksanakan contoh sebelumnya dalam mesin anda.